Lyreco
 
WORLDWIDE DISTRIBUTOR OF OFFICE PRODUCTS โครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ติดต่อเรา !

รายละเอียดการทำงาน

OUR SOCIAL ACTIONS



เพื่อรับประกันความมั่นคง และส่งเสริมสภาพการทำงานเชิงบวก สิ่งสำคัญ ตือ พนักงานทุกคนต้องมีความรู้ในงานที่ชัดเจนภายในองค์กร นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพนักงานทุกๆ คนของบริษัทลีเรคโกต้องได้รับรายละเอียดของงานซึ่งบริษัทออกให้ตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงานกับบริษัท


รายละเอียดของงานประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ
 • ชื่อตำแหน่ง
 • ชื่อแผนก
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหาย
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • หน้าที่เกี่ยวข้อง และการประสานงาน
 • คุณสมบัติของผู้ที่จะมาปฏิบัติงาน
เอกสารต้องได้รับการลงนามจากทางผู้ว่าจ้าง และพนักงานเพื่อรับประกันว่าทั้งสองฝ่ายมีการตกลงร่วมกันในเนื้อหาทั้งหมดของงาน เอกสารนี้จะถูกแก้ไขปรับปรุงทุกๆ ปีในช่วงที่มีการประเมินผลการทำงานเพื่อทำให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ๆ เปลียนไปของตัวงาน

แผนการฝึกอบรม

OUR SOCIAL ACTIONS


การมีพนักงานที่มีทักษะ และมีกำลังใจในการทำงานสูงคือสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของบริษัท
การทำให้พนักงานทุกคนมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมในการทำงาน และปฏิบัติตามสิ่งท้าทายในอนาคตได้ทั้งหมดเกี่ยวข้อโดยตรงกับการให้ขวัญกำลังใจกับพนักงาน
ดังนั้ง เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้การอบรม และพัฒนาผู้จัดการ และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของบริษัท และรักษาระดับความมั่นใจและกำลังใจของพนักงาน



ในลีเรคโก เราใส่ใจในเรื่องการฝึกอบรมพนักงานอย่างจริงจัง
ในทุกๆ ปี เราได้วางแผนการอบรมตามความต้องการของพนักงาน และเปลี่ยนเป็นแผนเฉพาะสำหรับการอบรมที่เหมาะสม
การอบรมถูกสอนโดยผู้ฝึกสอนภายในที่ทุ่มเทในการเตรียมหลักสูตรที่คัดสรรมาโดยเฉพาะสำหรับแต่ละความต้องการ

การอบรมภายนอกได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการให้การอบรเป็นพิเศษสำหรับความต้องการเฉพาะ

หน่วยงานด้านสุขภาพ และความปลอดภัย

OUR SOCIAL ACTIONS


สิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับบริษัทผู้ว่าจ้าง คือ การเตรียมสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพนักงานทุกคนต้องรู้สึกปลอดภัยอย่างสูงสุดในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ และไม่ต้องกังวลถึงงานใดๆ ที่จะมีผลต่อสุขภาพ ทั้งในด้านของร่างกาย และจิตใจ
เป้นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เรื่องนี้ยังคงอยู่ในความสนใจอยู่ตลอดเวลาจากบริษัทเพื่อที่จะให้การปกปักรักษาพนักงาน และธุรกิจของบริษัท


ในบริษัท ลีเรคโก เราจริงจังกับเรื่องความปลอดภัย
ในทุกสาขาของบริษัท เราได้ก่อตั้งหน่วยงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย ด้วยวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว คือ การรักษาความปลอดภัยด้วยความเข้มงวดสูงสุด
ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับระบบมาตรฐาน ISO 18001 OHSAS (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

จุดประสงค์แรกคือเราเน้นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับท้องถิ่นของแต่ละประเทศ แต่หน่วยงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยจะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละบริษัท
เรามีผู้ตรวจสอบจากทั้งภายใน และภายนอกเข้ามาทำการตรวจสอบคุณภาพอยู่เป็นประจำ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

OUR SOCIAL ACTIONS


ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทของเรามีการเติบโตทางธุรกิจอย่างน่าอัศจรรย์ ในแง่ของยอดขาย จำนวนพนักงาน และตลาดการค้าที่เราเข้าไปลงทุน การเติบโตเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของเรา ค่านิยมหลักเหล่านี้จะยังคงเป็นรากฐานในการสร้างอนาคตของเราต่อไป


จุดประสงค์หลักของเราคือยังคงเสริมความมั่นคงให้แก่กลุ่มบริษัท เราเน้นที่การเติบโตอย่างมีกำไร และเป็นสื่งสำคัญที่พนักงานลีเรคโกทุกคน และคู่ค้าต้องเข้าใจว่าเราจะสามารถบรรลุความสำเร็จนี้ได้อย่างไร


ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนั้น เราได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เราอยากให้พนักงาน และคู่ค้าของลีเรคโกปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณลีเรคโก อธิบายเกี่ยวกับมาตราฐานที่เราคาดหวังจากพนักงานลีเรคโก และผู้จัดการตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานกับบริษัทลีเรคโก:
 • ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และคู่ค้า
 • ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงาน และ
 • พฤติกรรมที่ส่งเสริมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
จรรยาบรรณคู่ค้าของลีเรคโก วางรากฐานสำหรับลีเรคโก กับคู่ค้าในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ซึ่งมาจากความยุติธรรม ความเชื่อ ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล การปฏิบัติตามกฏหมาย และการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน

ค่านิยมหลักของเรา

OUR SOCIAL ACTIONS





การบรรลุเป้าหมายของบริษัทคงไม่สามารถทำได้ถ้าขายกลยุทธ์การบริหารที่ชัดเจน ระบบที่รองรับ โครงสร้างที่ดีเลิส หรือความรับผืดชอบจากพนักงานของเราเอง พฤติกรรมของพนักงานของเราที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของเราคือกุญแจสำคัญในการปฏิบัติงาน เราจะประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้โดยการประยุกต์ใช้ค่านิยมหลักทั้ง 4 อย่างในทุกๆ การตัดสินใจ ในทุกๆ วัน:




ความปรารถนา

แรงผลักดันในการค้นหาความเป็นเลิศที่ไม่เคยจบสิ้น


ความเป็นมืออาชีพ

ความรู้ของบุคลากรของเราทำให้เราส่งมอบคุณค่าที่สม่ำเสมอแก่ลูกค้าของเรา 
 


ความใส่ใจในรายละเอียด

การใส่ใจในทุกรายละเอียดปลีกย่อยทำให้เรามีบริการที่ดีเลิศ
 


การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

องค์ประกอบที่ทำให้เราเป็นพันธมิตรทางการค้าที่เชื่อถือได้ และเป็นที่ทำงานที่น่าให้รางวัล

มหาวิทยาลัยลีเรคโก

OUR SOCIAL ACTIONS



บริษัทที่ประสบความสำเร็จทั่วไปต้องการพนักงานหัวกะทิเพื่อสนับสนุนการเดิบโตของธุรกิจในอนาคต เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้เกิดความเข้าถึงบุคคลเหล่านั้นโดยกระบวนการจัดจ้าง และการพัฒนาบุคลากร

ในลีเรคโก เราตระหนักถึงความสำคัญของการมีพนักงานระดับหัวกะทิในบริษัท
การรับประกันสิ่งนี้ เราได้เริ่มโครงการพัฒนาบุคลากรระดับหัวกะทิภายในองค์กร โดยใช้ชื่อว่า Lyreco University (มหาวิทยาลัยลีเรคโก)



วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยลีเรคโก คือ:

 • ระบุตัวพนักงานผุ้มีศักยภาพ
 • ช่วยให้เขาเติบโต และวางอนาคตให้พวกเขาสำหรับอนาคตของลีเรคโก
 • กระตุ้นพวกเขาโดยให้เข้าถึงโครงการต้างๆ ที่ตระเตรียมไว้
 • ใช้ทักษะของนักเรียนในการตรวจทานและปรับปรุงธุรกิจของเรา
มหาวิทยาลัยลีเรคโกได้เปิดตัวในทุกสาขาที่มีพนักงานมากกว่า 300 คน และขณะนี้มี 11 ประเทศที่กำลังดำเนินโครงการนี้

แต่ละประเทศจะระบุพนักงานรดับหัวกะทิที่มีและส่งเขาเข้าโครงการอบรมภายในซึ่งมีระยะเวลาหนึ่งปีซึ่งพวกเขาจะได้ทำความคุ้นเคยทุกแง่มุมของธุรกิจของลีเรคโก
เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติม  นักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ศึกษากรณีที่เกี่ยวยข้อง นักเรียนจะต้องนำเสนอข้อมูลท่ำด้ค้นคว้ามา และแผนการแก่กลุมผู้บริหารในช่วงปลายปี

โรงเรียนลีเรคโก

OUR SOCIAL ACTIONS



เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกๆ สาขาของลีเรคโกในการอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม สำหรับบริษัทต่างประเทศอย่างเรา เราต้องให้การรับประกันว่าพนักงานหัวกะทิในระดับสากลของเราได้รับการดูแล และพัฒนาเพื่อทำให้พวกเขาเตรียมพร้อมในการนำบริษัทในอนาคต


กลุ่มบริษัทลีเรคโกได้ก่อตั้งโครงการพัฒนาผู้บริหารที่เรียกว่า Lyreco Campus (โรงเรียนลีเรคโก)
โครงการนี้รับพนักงาระดับหัวกะทิจากมหาลัยลีเรคโกท้องถิ่น และให้พวกเขาได้การฝึกฝนหลักสูตรเข้มข้นระจะเวลาสองอาทิตย์ที่วิทยาลัยการจัดการนาชาติโดยครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้:
 • กลยุทธ์และแบบจำลองทางธุรกิจ
 • เครื่องมือทางการเงินเพื่อประสิทธิภาพ
 • เกมส์สำรับผู้บริหาร
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • ความเป็นผู้นำ และการบริการนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการบริการธุรกิจระหว่างประเทศ นักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ศึกษากรณีที่เกี่ยวยข้อง นักเรียนจะต้องนำเสนอข้อมูลท่ำด้ค้นคว้ามา และแผนการแก่กลุมผู้บริหารในช่วงปลายปี

ตัวชี้วัดความคิดเห็นภายในองค์กร

OUR SOCIAL ACTIONS


ทุกๆ สองปี พนักงานแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลีเรคโกโดยไม่ต้องเปิดเผยนาม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพการทำงาน การสื่อสาร และการบริหารจัดการ




ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะถูกนำมาวิเคราะห์ และถูกเก็บไว้โดยที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อรับประกันความลับ และจากนั้นแผนการทำงานจะถูกวางเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ลีเรคโกเป็นที่ๆ น่าทำงานยิ่งขึ้น


ความหลากหลายและความเสมอภาค

OUR SOCIAL ACTIONS







ลีเรคโกเชื่อในคุณค่าของความหลากหลายทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงาน และประสบการณ์ที่ดีขึ้น


การตัดสินใจจ้างงาน การปรับตำแหน่ง หรือโครงการฝึกอบรม ประเมินจากคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณภาพของงาน จะไม่มีกรณึไหนที่การตัดสินใจมีลจากเพศ อายุ ความการ เชื้อชาติ สึผิว ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม หรือถิ่นที่เกิด

นี่คือส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณลีเรคโก

ลีเรคโกทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและสังคมในการพัฒนาความเท่าเทียมในการจ้างงาน

การโยกย้ายภายในองค์กร

OUR SOCIAL ACTIONS





เป็นเรื่องสำคัญอบ่างยิ่งที่ต้องมีคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ใช่ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้เสมอไปที่ได้บุคคลเหล่านี้จากในแผนก สายงาน หรือประเทศเดียวกัน บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการตระเตรียมกำลังคนเพื่อที่ให้มีบุคลากรที่เยี่ยมยอดเพียงพออยู่ตลอดเวลา


ลีเรคโกมีความกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนเรื่องการโยกย้ายภายในองค์กรตลอดเวลา การโยกย้ายเหล่านี้อาจเกิดขึ้นข้สทแผนกภายในองค์กรเอง หรือโยกย้ายระหว่างประเทศ ทุกตำแหน่งว่างของบรืษัทจะถูกประกาศภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถรับรู้ได้ ตำแหน่งที่เปิดรับบุคลากรจากประเทศอื่นๆ จะถูกประกาศให้ทุกสาขาทราบทั่วโลก

ลีเรคโกมีนโยบายการโยกย้ายที่ชัดเจนเพื่อที่จะสนับสนุนด้านการโยกย้าย โดยมีการสนับสนุนด้านการเงินและให้ความช่วเหลืออย่างเป็นมืออาชีพเมื่อมีการโยกย้ายภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ

การปรับตำแหน่งภายในองค์กร

OUR SOCIAL ACTIONS



ไม่ต้องว่าหนึ่งในทางเลือกของการปรับตำแหน่งของบริษัท คือการหาบุคลากรที่มีศักยภาพภายในองค์กรเอง


มีผลประโยชน์มากมายเทื่อเปรียบเทียบจากบุคลากรจากภายนอก:
 • มีความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมและระบบการทำงานขององค์กร
 • ใช้เวลาน้อยกว่าในการปรับตัวให้เข้ากับตำแหน่งใหม่
 • สามารถประยุกต์ใช้บทบาทที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งก่อนหน้านี้ได้อย่างรวดเร็ว
ในลีเรคโก เราปรับตำแหน่งโดยการมองหาบุคลากรจากภายในองค์กรเป็นอันดับแรก
ตำแหน่งว่างทั้งหมดจะถูกประกาศภายในเพื่อให้เป็นที่รับทราบโดยพนักงานทุกคน
ยิ้งไปกว่านั้น ในแต่ละปี ลีเรคโกมีการทำแผนกทดแทนบุคลากรเพื่อที่จะระบุพนักงานที่มีศักยภาพผู้ซึ่งเข้าข่ายในการได้รับการพิจารณาปรับตำแหน่งเพื่อที่จะเติบโตต่อไปภายในองค์กร


แผนทดแทนบุคลากรยังช่วยให้บริษัทมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการๆ พัฒนาสำหรับการเลื่อนขั้นในลำดับติอๆ ไป

โครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา

OUR SOCIAL ACTIONS

เด็กๆ คือ อนาคตของพวกเรา และอนาคตของพวกเขาเริ่มจากการเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสม!

การได้เข้าถึงการศึกษาในโรงเรียนอย่างเหมาะสมทำให้เด็กๆ เข้าสู่ระบบการศึกษา และได้รับประโยชน์จากการดูแลและโภชนาการที่เหมาะสม ส่งผลให้พวกเขามีโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต!

เป้าหมายของโครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา:
 • พัฒนาโครงการที่ช่วยปรับปรุงการศึกษาของเด็กๆ ในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย
ความรับผิดชอบของโครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา:
 • โครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษาให้ความช่วยเหลือประเทศที่ต่างกันในทุกๆ ปี
 • เราทำการคัดเลือกอย่างรอบคอบและจับมือร่วมกับองค์กรอิสระที่ให้การช่วยเหลือในด้านนี้
ด้วยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน
ในทั่วโลก เราให้อิสระพนักงานของเราในการจัดกิจกรรมภายในเพื่อสนับสนุนโครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา ด้วยความกระตือรือร้น พนักงานของเราให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในโครงการที่เป็นประโยชน์นี้ และได้จัดกิจกรรมระดมทุนอย่างมากมายตลอดทั้งปี


กิจกรรมทางสังคม และการกุศล

OUR SOCIAL ACTIONS


การกุศลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรของเรา และพนักงานของเรา


เพิ่มเติมจากการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่โครงการทางสังคม ยังคงมีอีกหลายทางในการคืนให้สังคม และมันก็ได้เกี่ยวข้องกับเงินเสมอไป
เราสนับสนุนให้พนักงานของเรามีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเสนอสิ่งดีกี่ยวกับการศึกษา สิ่งแวดล้อม และประชากรผู้สูงวัย

ข้างล่างเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่จัดขึ้น:

มกราคม 2554 ในที่ทำการองค์กรการกุศล Sun Youth พนักงานลีเรคโก 160 คนผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมฝ่ายขายในเมืองมอนทรีอัล ได้ช่วยกันทำงานทาสีและทำความสะอาด
“ความช่วยเหลือนี้หล่นมาจากท้องฟ้า” กล่าวโดย Nicolas Carpentier โฆษกประจำสำนักงาน


 


ตุลาคม 2553 ลีเรคโกในประเทศเกาหลีใต้จัดกิจกรรม “รณรงค์การทำความสะอาด” ณ ภูเขาที่มีผู้คนมาท่องเที่ยวที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล: พนักงานลีเรคโกส่วนใหญ่เข้าร่วมในโครงการนี้.งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ตอนเช้า

การตรวจสอบคู่ค้าตามมาตราฐานทางสังคม

OUR SOCIAL ACTIONS

เพื่อรับประกันการเคารพสิทธิส่วนบุคคลในบ่วงโซ่ของการจัดหา ลีเรคโกได้มีการตรวจสอบคู่ค้าตามมาตราฐานที่ได้รับการยอมรับทางสังคมซึ่งทำให้เราสามารถประเมินคู่ค้าในเรื่องของการปฏิบัติตามกฏ “Lyreco Important” (ประมาณ 15 คู่ค้า – ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย) ตามมาตราฐานของ SA 8000 (Social Accountability 8000)

มาตราฐานนี้เน้นถึงการใช้แรงงานเด็ก การบังคับจ้างงาน สุขภาพและความปลอดภัย การแบ่งแยกชนชั้น ระเบียบปฏิบัติทางวินัย ชั่วโมงการทำงาน และค่าตอยแทน


เอกสารข้างล่างนี้ คือ นโยบายของลีเรคโกเกี่ยวกับเรื่องนี้:


www.lyreco.co.th WORLDWIDE DISTRIBUTOR OF OFFICE PRODUCTS - บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 10260 โทรศัพท์ 02 338 0200 โทรสาร 02 349 6552
เกี่ยวกับลีเรคโก | ระบบการจัดการ | วิธีจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเรา | วิธีจัดการด้านสังคมของเรา | วิธีจัดการด้านเศรษฐกิจของเรา
รางวัลและการยอมรับ | การประเมินผลโดยหน่วยรับรองมาตรฐานของเรา | เครื่องมือที่มุ่งเน้นลูกค้า | กรณีศึกษา | คำถามที่พบบ่อย
Terms of Use | Site map | GDPR Privacy Notice